Publications


Eisenberger/Windischgraetz, Das Glück der Streuner, https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/das-glueck-der-streuner/

Hammer/Windischgraetz, Gross National Hapiness and Law, please click here to view  the publication.

Windischgraetz/ Eisenberger, Limits for Art? Street Art in Bhutan, boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H73000/H73600/06_Veranstaltungen/Veranstaltungsberichte/HP_Report_Bhutan_Art_EN_FH.pdf

Windischgraetz/ Eisenberger, Was darf Kunst? Street Art in Bhutan,https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/was-darf-kunst-street-art-in-bhutan/

Schaffar, Politisch engagierte Demokratiewissenschaft, http://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/politisch-engagierte-demokratiewissenschaft/

Binder/Eisenberger/Schaffar/Windischgraetz, Umweltschutz Menschenrechte und Bruttonationalglück (Teil 1)
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/umweltschutz-menschenrechte-und-bruttonationalglueck-teil-1/

Binder/Eisenberger/Schaffar/Windischgraetz, Umweltschutz Menschenrechte und Bruttonationalglück (Teil 2)
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/umweltschutz-menschenrechte-und-bruttonationalglueck-teil-2/

Binder/Eisenberger/Schaffar/Windischgraetz, Environmental protection, human rights and gross national happiness (English translation),
boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H73000/H73600/99_Archiv/Gross_National_Happiness.pdf